VER_HF
Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух
Статті
Меню сайту


Форма входуСайти ХФ

Часопис Промінь Просвіти

 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГКатегорії розділу
Авторські статті [9]


Пошук


Організації ХФ


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас, Гость · RSS 17.11.2018, 16:29
Головна » Статті » Авторські статті

Феніта ля-ПРОГРАМА, або про екологію у передвиборчих програмах кандидатів
Феніта ля-ПРОГРАМА, або про екологію у передвиборчих програмах кандидатів[/b]
Екологи б'ють на сполох. Як стверджує російський публіцист Георгій Медведєв, всемо¬гутність і безсилля людини продемонстрував Чорнобиль. І за¬стеріг: не захоплюйся своєю могутністю, людино, не жартуй із нею. Бо ти й причина, ти й наслідок.
Гостра проблема із збере¬женням питної води - це знак оклику в списку найболючіших екологічних проблем України. Внаслідок інтенсивного заб¬руднення вод промисловими стоками щорічно хворіє майже третина населення.
Відомо, що найбільші в світі запаси чорноземів зосереджені на території нашої держави. Як наголошується в одній з ос¬танніх доповідей 00Н, подаль¬ше існування нашої цивілізації поставлене під загрозу через широкомасштабну загибель родючих земель, що зростає.
До кінця XX століття забруд¬нення навколишнього середо¬вища відходами, викидами, стічними водами всіх видів про¬мислового виробництва, сільського господарства, кому¬нального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи. Не обійшли ці проблеми стороною і Україну, а в деяких моментах (наприклад, радіоактивне забруднення) Україна стала «ліде¬ром».
Це далеко не повний перелік тих проблем, які вже сьогодні постали перед Україною. Хто буде їх вирішувати? Неурядові організації чи науковці? І як дов¬го нам ще жити в такому ре¬жимі: безвиході, страху та не¬порозуміння. Допоки екологічні програми не будуть прийматись на державному рівні, поки ніхто не зверне увагу не ті реальні зміни, які можуть вже за декіль¬ка років зачепити кожного, ре¬зультати будуть нульовими.
Як будуть вирішувати еко¬логічні проблеми політики, які зараз ідуть до влади? Аналіз пе¬редвиборчих програм канди¬датів на пост президента з точ¬ки зору екологічної безпеки - і всі карти розкриті.
Реальні проблеми реальної сімки
Якщо проаналізувати тих, хто справді прийшов змагатись за пост президента і кого знають люди - то буде ідеальна сімка: Тимошенко, Янукович, Ющенко, Симоненко, Литвин, Тігіпко та Яценюк. Із них усіх тільки двоє будуть серйозно змагатись між собою, а для решти ці перего¬ни - це звичайна робота, яку треба просто виконати. Всі програми кандидатів було взято із офіційних сайтів в Інтернеті.
«Партія регіонів - партія на¬роду, стабільного розвитку, історичної перспективи...» - та¬кими словами починається пе¬редвиборча програма Віктора Януковича. Значну увагу при¬ділено в програмі ідейним пи¬танням: друга мова - російсь¬ка, політика центризму, грома¬дянське суспільство. Увагу звертають в партії аграрній політиці, що можна певним чи¬ном трактувати як передумови створення екологічної політи¬ки: «...Проведення моніторин¬гу земельних ресурсів, велико¬масштабного й докладного об¬стеження ґрунтів, розроблення та прийняття Законів України «Про використання та охорону ґрунтів», «Про консервацію зе¬мель», «Про агрохімічну пас¬портизацію угідь»..». Окремим підпунктом йдеться про енер¬гетичну безпеку. І все: культу¬ра, духовність, соціальний за¬хист, спорт. А екологічні питан¬ня залишились за бортом Про¬грами цього фаворита прези¬дентських змагань.
Нині діючий Президент Украї¬ни Віктор Ющенко свою Про¬граму базує на такому тезисі: «Я, Віктор Ющенко, йду на ви¬бори, щоб гарантувати збере¬ження курсу, який ми разом об¬рали на українському Майдані. Це курс національної гідності, соборності і сильної держави. Це утвердження європейських стандартів у житті Української держави і кожного її громадяни¬на...». Майданова ностальгія мала би зіграти, на думку Ющенка, на психології людей. Втім, не так сталось як гада¬лось. Минулого разу було де¬сять кроків назустріч людям. Цього разу Ющенко пішов іншим шляхом: вирішив нама¬лювати для усіх Україну: їй бути вільною, сильною, справедли¬вою. «Ми запровадимо прозорий ринок землі, що спираєть¬ся на сучасний земельний ка¬дастр. Держава встановить чіткі правила використання земель і належний контроль за їх дотри¬манням...» - єдина думка, що стосується природоохоронної теми. І все. В пункті про енер¬гетичну політику вже про еколо¬гію не йшлося.
А користь де: про тих, хто краще знає екологію
З програмою пані Юлії Тимошенко не усе так просто. Юлія Володимирівна розповідає усім про так званий «український прорив». «Я завжди вірила і вірю, що Україна має унікальну, бла¬гословенну Богом місію. Вона полягає у створенні для себе та світу принципово нової, спра¬ведливої системи організації життя. В цій системі кожна лю¬дина відчуватиме захищеність, духовну і матеріальну гармо¬нію...» - слова прем'єрш. В Ук¬раїні вона буде будувати спра¬ведливе суспільство та закла¬дати засади громадянського розвитку. І ось - щастя! Тимошенко згадує у своїй програмі про ключові екологічні пробле¬ми: «Наш головний енергоресурс — вугілля. Ми запровади¬мо екологічно чисті технології його спалювання — водно-вуг¬ільну суміш та технологію кип¬лячого шару. Створимо власний замкнений ядерно-паливний цикл. Збільшимо видобуток на¬фти та газу, зокрема на шельфі Чорного та Азовського морів. Сприятимемо розвиткові не¬традиційних та відновлюваних джерел енергії. З 1 січня 2010 р. вже звільнено від податків підприємства, які виробляють енергію з відновлювальних дже¬рел — води, повітря, сонця, де¬ревина, соломи, біосировини тощо...». Недуже ґрунтовно, але як для формату передвиборчої програми дуже навіть пристой¬но. Окремий пункт - контроль над генетично-модифіковани¬ми продуктами та якістю води - також присутній у Програмі Тимошенко.
Володимир Литвин присвя¬чує цілий розділ передвиборчої програми проблемам села та екології, позиціонуючи себе як аграрія в першу чергу. Втім, за гарною назвою дуже мало сен¬су. «Складання карт екологіч¬ної ситуації з визначенням бюджетних видатків на оздо¬ровлення регіонів...» - а яку конкретно користь будуть да¬вати такі карти? Визначити ви¬датки та виплатити їх - це різні речі. Оцінювати екологічну си¬туацію може кожен - пропону¬вати реальні варіанти вирішен¬ня - далеко не всі. Відшкоду¬вання підприємствами та організаціями екологічних збитків, яке пропонує канди¬дат, не вирішить проблему, якщо не буде контролю над от¬риманими коштами. Можна за¬губити якийсь ресурс, заплати¬ти гроші - і все. В принципі нічо¬го не зміниш грошима, коли, наприклад, не стане питної води. Заборона ввезення в Ук¬раїну генетично модифікова¬них продуктів харчування, - це, скоріше за усе, перший важли¬вий пункт у програмі. Чітко. Ко¬ротко. Якісно.
Про екологію згадує і лідер комуністів - Петро Симоненко. І не зважаючи на те, що про¬грама компартії історично більше схожа на підручник з історії, в якому тільки крити¬кується усе і нічого не пропо¬нується, знайти там хоча б аб¬зац про екологічні проблеми можна. «...Буде радикально пе¬реглянуто підходи до охорони навколишнього середовища й захисту людей від наслідків екологічних і техногенних ката¬строф. Буде відновлено за¬гальнонаціональний контроль над впливом радіоактивного забруднення на громадян, що¬річну профілактичну діагности¬ку стану їх здоров'я. Буде здійснено широкий комплекс робіт для розв'язання про¬блем підвищення якості питної води, насамперед дніпровсь¬кої, поліпшення екологічної ситуації в промислових цент¬рах Донбасу та Придніпровсь¬кого регіону...». Хоча й не чітко. Хоча й з великими «натяжка¬ми».
Молодим дорога - екологічний плюс
Найактивніші молоді (віднос¬но) та нові (порівняно) політи¬ки - Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк почали свою передви¬борчу діяльність вже давно.
«Земля - це єдиний ресурс в світі, який не відновлюється. Як зберегти цей капітал - ще один виклик для української держа¬ви...» - йдеться у Програмі Яценюка. І все. В принципі по іншим темам також ніякої конкре¬тики, як то кажуть, не програ¬ма, а дірка від бублика.
Проектно та глобально ди¬виться на Україну Сергій Тігіпко. Не даремно презентував книгу «Україна: проект розвитку». Але екологічного розвитку кан¬дидат, на жаль, не побачив. Ок¬ремо пообіцяв розібратись із земельними питаннями, відда¬ти землю людям. Але як зберег¬ти ці землі від екологічної не¬безпеки - ні слова.
Хто-хто в екології зо¬стався?
Було б неправильно забути про програми усіх тих, хто йде на вибори заради кількості чи елементарного мінімального процентного розпорошення. Наприклад, «основні сили дер¬жава має спрямовувати вик¬лючно на соціальні програми — і першою з таких програм має стати програма захисту життя та екології. Україна з її надзви¬чайно багатою природою має стати справжнім зразком для Європи з точки зору захисту життя людей, захисту екології —- річок, лісів, унікальних курор¬тних зон. Ми маємо дбати перш за все про наше майбутнє. У країні Чорнобилю не може бути державних діячів, яким байду¬же дивитися, що витворяють з нашою екологією...». Це про¬грамний підхід до вирішення екологічних питань Василя Противсіх.
А Інна Богословська вважає, що головна причина погіршен¬ня екологічного стану країни – це корупція.
Оцінки з екологи: кому що?
Коротко проаналізувавши програми наших кандидатів, можна вже поставити їм оцінки з екології. Ніхто не заслуговує на відмінно. Немає в нас прак¬тики дбати про те місце, де жи¬веш. Прикро.
Насправді природоохоронні питання - це не іграшка. Це не якась суха статистика. Це не абстрактне глобальне потеплі¬ння. В Україні немає екологіч¬ної стратегії. Але є підприєм¬ства та атомні електростанції, кожна з яких вже завтра може стати другим Чорнобилем для нас.
Аналізуйте. Придивляйтесь. І тільки тоді робить висновки.[/r]

«Купець» № 43 02.12.09. Катерина Бистрицька

Джерело: http://Газета "Купець"

Категорія: Авторські статті | Додав: Олександр (13.12.2009) | Автор: Олександр Субботін
Переглядів: 1008
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Хостинг від uCoz