VER_HF
Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух * Всеукраїнський екологічний рух
ЕТИЧНI ПРИНЦИПИ
Меню сайту


Форма входуСайти ХФ

Часопис Промінь Просвіти

 ПРОСВІТА - КРИВИЙ РІГПошук


Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


Архів записів


Організації ХФ


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас, Гость · RSS 16.12.2018, 18:42
ЕТИЧНI ПРИНЦИПИ ДIЯЛЬНОСТI
участників Всеукраїнського екологічного руху
"Хортицький форум"

Ухвалені 4 червня 2005 року у місті Запоріжжя,
на острові Хортиця

 Ми, українські екологiчні неурядові органiзацiї (екоНУО), що захищають права громадян на безпечне довкілля та права Природи,
реалiзуючi свої статутнi цiлi та завдання;
вiдчуваючи вiдповiдальнiсть за збереження довкiлля в iнтересах нинiшнього та майбутнiх поколiнь;
продовжуючи традицiї українського природоохоронного руху;
визнаючи значну роль екоНУО в збереженні довкілля та прагнучи прозоростi своєї дiяльностi;
визнаючи дiюче екологiчне законодавство та норми суспiльної моралi;
декларуючи свою добру волю на дотримання даних етичних принципiв та об'єднуючись у громадський Всеукраїнський екологічний рух "Хортицький форум",
визначили, що наша дiяльнiсть повинна базуватися на наступних принципах.

Гуманiзм та прiоритетнiсть екологiчних цiнностей
Довкiлля є середовищем життєдіяльності людини, основою розвитку продуктивних сил суспiльства. Це вимагає особливо шанобливого та обережного вiдношення до нього, розумiння презумпцiї екологiчної шкоди антропогенної дiяльностi та необхiдностi мiнiмiзацiї шкiдливого впливу на довкiлля. Орiєнтованiсть на розв'язання екологiчних проблем, дотримання екологiчного законодавства, захист екологiчних прав громадян та прав природи для екоНУО має прiоритетне значення, є нормою їх поведiнки, що вiдбивається у практичнiй дiяльностi при реалiзацiї статутних цiлей.

Публiчнiсть та вiдкритiсть
Кожна екоНУО прагне вiдкритостi доступу до iнформацiї про неї, її дiяльнiсть, здiйснює заходи щодо забезпечення доступностi такої iнформацiї для громадян, iнших неурядових органiзацiй, засобiв масової iнформацiї та органiв державної влади. Органiзацiї забезпечують можливiсть для громадян ознайомитись з їхньою дiяльнiстю та, при дотриманнi встановлених правил i статутних вимог, приєднатися до них.

Активна громадянська позицiя та неприйняття насилля для досягнення цiлей
Для екоНУО є неприйнятним iгнорування порушення екологiчного законодавства та екологiчних прав громадян, зважаючи на це вони посильно реагують на такi порушення, приймають участь в процесах отримання та розповсюдження достовiрної екологiчної iнформацiї, прийняття рiшень з екологiчно значимих питань. Органiзацiї та їх члени дiють в межах правових норм i не можуть застосовувати будь-яке насильство. 

Компетентнiсть та професiоналiзм
При здiйсненнi своєї дiяльностi, в тому числi за рiзними проектами, екоНУО займаються питаннями, в яких вони розумiються, враховуючи регiональну специфiку при здiйсненнi своєї дiяльностi та залучають мiсцевi органiзацiї при реалiзацiї проектiв поза межами свого регiону. Дiяльнiсть екоНУО базується на науково обгрунтованих висновках, не допускаючи манiпулювання думкою громадськостi при проведеннi оцiнки (в тому числi при проведеннi екологiчної експертизи) проектiв, що реалiзуються з порушенням екологiчного законодавства або мають негативний вплив на довкiлля та здоров'я людини.

Незалежнiсть та поряднiсть
ЕкоНУО є незалежними при визначеннi форм та напрямкiв своєї дiяльностi, вiдстоюють екологiчнi цiнностi незалежно вiд iнтересiв полiтичних партiй, органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, а також комерцiйних пiдприємств. Кожна органiзацiя та її члени повиннi розумiти, що порушення цiєї вимоги завдає шкоди екологiчному руху та безпосередньо впливає на ефективнiсть дiяльностi iнших екоНУО.

Спiвпраця та доброзичливе партнерство
Для ефективного досягнення екологiчними органiзацiями своїх цiлей вони спiвпрацюють з iншими неурядовими органiзацiями, органами державної влади тощо. Така спiвпраця базується на засадах рiвного партнерства, взаємної поваги з урахуванням положень про незалежнiсть та прiоритетнiсть екологiчних та соцiальних цiнностей. В процесi спiвпрацi важливою умовою є надiйнiсть органiзацiї при виконаннi прийнятих на себе зобов'язань. Органiзацiї посильно пiдтримують солiдарнi дiї громадськостi спрямованi на розв'язання екологiчних проблем.
Взаємна повага та чесна конкуренцiя
При здiйснення своєї дiяльностi екоНУО працюють в атмосферi доброзичливостi, поваги до iнших органiзацiй, авторства щодо назви та напрацювань (iдей, iнформацiї, досвiду тощо) iнших органiзацiй, забезпечують посилання на них. Органiзацiї оперують лише достовiрними даними, не допускаючи фальсифiкацiї чи манiпулювання результатами дiяльностi вiдповiдно до вимог грантодавцiв чи iнших зацiкавлених осiб. Органiзацiї надають пiдтримку новоствореним органiзацiям та локальним групам, дiяльнiсть яких спрямована на захист громадських iнтересiв.

Об'єктивнiсть
При здiйсненнi своєї дiяльностi необхiдно давати чiтку та адекватну оцiнку не тiльки дiям партнерiв, iнших осiб, а також своїм дiям. Не є допустимими агресивнi висловлювання та необгрунтованi висновки, що базуються на особистiй неприязнi. Право на помилку має кожен, але нiхто не має права на її свiдоме повторення ?

Екологiчна свiдомiсть та соцiальна вiдповiдальнiсть
ЕкоНУО вiдповiдають за свою дiяльнiсть, а також її результати не лише в рамках закону, а й несуть моральну вiдповiдальнiсть перед суспiльством, а також iншими неурядовими органiзацiями та громадянами. У випадку конфлiкту iнтересiв НУО вони повиннi дiяти в рамках загальноприйнятих моральних норм.

Ми вважаємо категорично неприпустимим, таким що суперечить цілям та етичним принципам учасників Хортицького форуму:
• "грантожерство", гонитву за спонсорською допомогою – отримання грантів не є самоціллю;
• використання громадських організацій в партійно-кланових або комерційних інтересах;
• привласнення ідей та досвіду НУО, підміну або фальшування результатів діяльності;
• монополізацію тематики, як прояв нечесної конкуренції;
• необгрунтовану відмову від посильної підтримки солідарних дій громадськості.

Підписання цієї етичної декларації не дає пiдписантам жодних додаткових фiнансових чи полiтичних переваг, а лише є етичною основою для приєднання до Всеукраїнського екологiчного руху "Хортицький форум" і свiдчить про їх громадянську позицiю та орiєнтованiсть на вирiшення екологiчних проблем. ЭкоНУО, що приєдналися до “Хортицького форуму”, зобов'язуються інформувати своїх членів про положення цього документу, а також вимагати їх дотримання.

Порядок підписання цього документа та відклику підписів регулюється Положенням про приєднання та відклику підпису, яке є технічною частиною Етичних принципів діяльності учасників Всеукраїнського екологiчного руху "Хортицький форум".

З'їзд Всеукраїнського екологічного руху "Хортицький форум", як вищій орган руху, доручає Наглядовій раді “Хортицького форуму” ведення Реєстру підписантів Етичних принципів діяльності учасників Всеукраїнського екологiчного руху "Хортицький форум", а також тлумачення норм, розв'язання конфліктів та реагування на порушення цих принципів.


 

Хостинг від uCoz